0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Taakgroep Pastoraat

‘Opdat niemand ongezien blijve’

Als pastoraal team hebben we ons ten doel gesteld dat er aandacht is voor een ieder die daar prijs op stelt. Pastoraat, omzien naar elkaar in opdracht van Jezus (die zichzelf de Goede Herder noemt), is de kerntaak van de christelijke gemeente. We vertalen dat naar het leven van elke dag als oprechte aandacht voor elkaar, troost en hulp waar dat nodig is.

Wij willen elkaar binnen de gemeente kennen en met elkaar meeleven; zo vormen we samen ‘het lichaam van Christus’. Ieder gemeentelid kan daaraan bijdragen door om te zien naar een ander.
Daarnaast is er ook een aantal mensen met een bijzondere opdracht of ambt van waaruit ze dat meeleven doen. Dat wordt georganiseerd door de Taakgroep Pastoraat.

De taakgroep Pastoraat bestaat uit:

Ds. Mendie Hofma
Ds. Bert de Ruiter
Roel van Aalderen
Elly van Donselaar (contactpersoon)
Tom Fijan
Hester Klein
Margreet Pijl
Ron Pijl

Contact: evdonselaar@familyclan.eu

Organisatie van het pastoraat

De Taakgroep Pastoraat is verantwoordelijk voor de organisatie van het pastoraat in de gemeente.
In de taakgroep zitten de ouderlingen, coördinatoren van de secties en de contactbezoekers, één van de diakenen en de beide predikanten.
Pastoraal is de wijkgemeente ingedeeld in twee predikantswijken. De ene wijk bestaat uit twee secties, de andere uit één (zie kaart)

Pastorale verdeling in secties

Elst en Veenendaal horen bij sectie 3.
Andere adressen in omliggende dorpen horen bij sectie 1.

Sectie 1

Predikant
ds. Bert de Ruiter, Nederstraat 13, Amerongen,
0343-453081, predikantderuiter@pwamerongen.nl
Sectiecoördinator
Tom Fijan, 0343-45796, tom.fijan@planet.nl,
tevens lid van de kerkenraad.


Sectie 2

Predikant
ds. Bert de Ruiter, gegevens zie sectie 1
Sectiecoördinator
Hester Klein, 06-12384410, hstrklein@gmail.com


Sectie 3

Predikant
ds. Mendie Hofma, Pr. Bernhardstraat 14, Bunnik,
030-6564064 of 06-81203227,
in principe op maandag en donderdag aanwezig.
Sectiecoördinatoren
Ron Pijl, 06-17479198, ron@pijl.org
Margreet Pijl, 06-44361400, margreet@pijl.org
Coördinator Elst
Jan van der Heiden, 0318-471853, janvdh1202@gmail.com


Contactpersoon contactbezoekers
Elly van Donselaar, 0343-452191

Aanvullend Pastoraat

In de Protestantse Wijkgemeente Amerongen bestaat sinds een aantal jaren het aanvullend pastoraat. Het aanvullend pastoraat ondersteunt het pastorale werk dat door predikanten en sectieteams wordt gedaan. Dit wordt dus niet overgenomen maar aangevuld wanneer er – tijdelijk – behoefte is aan intensievere of specifieke begeleiding.

Een team van gemeenteleden is beschikbaar voor extra pastorale zorg en aandacht wanneer er sprake is van moeilijke omstandigheden. Hierbij valt te denken aan:

  • Omgaan met verlies en verdriet
  • Stress gerelateerde klachten (ook door b.v. materiële problemen als schulden, huisvesting, werkloosheid, …)
  • Verslavingsproblematiek
  • Relatie- of gezinsproblemen
  • Zingevingsvragen
  • Eenzaamheid, somberheid

Het aanvullend pastoraat valt onder de verantwoordelijkheid van de taakgroep pastoraat.
Gemeenteleden die werkzaam zijn binnen het aanvullend pastoraat zijn vanwege gaven, ervaring en deskundigheid door de taakgroep pastoraat benaderd en hebben binnen de vergadering de belofte van geheimhouding afgelegd. Op dit moment zijn Thonny Oosterlee en Wil Vos inzetbaar.

De coördinatie van het aanvullend pastoraat verloopt altijd via de predikant(en).
Dit betekent ook dat bij behoefte aan overleg of ruggenspraak alleen de predikant zal worden geraadpleegd. Dit alles om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de pastorant te waarborgen.

Het aanvullend pastoraat is niet bedoeld om professionele hulpverlening te vervangen. Het is mogelijk dat men het advies krijgt om andere b.v. therapeutische hulp in te schakelen. Ook dan staat men niet alleen en kan aanvullend pastoraat geboden worden naast de professionele hulpverlening.

In de verschillende vormen van pastoraat willen we met de ander een eindje meelopen op de levens- en geloofsweg, waarbij we ons met elkaar ook naar God toekeren. Wij nodigen u van harte uit om zelf contact met ons op te nemen, wanneer u bezoek op prijs stelt!

Vragen en antwoorden

Wat te doen bij geboorte en de wens tot dopen?

Is er bij jullie een kindje geboren? Van harte gefeliciteerd. Stuur in dat geval een kaartje naar het kerkelijk bureau en naar één van beide predikanten. De predikant komt dan bij jullie langs voor een kraambezoek. Tijdens dit bezoek komt ook de vraag aan de orde: wil je je kind laten dopen? Als dat zo is, zoeken we een geschikte datum daarvoor (altijd op zondagmorgen, in de kerkdienst). Voorafgaand aan die doopzondag vindt een doopgesprek plaats waarin we praten over de betekenis van de doop (de betekenis ervan in de kerkelijke traditie, maar ook de betekenis die het voor de ouders persoonlijk heeft). Ook bespreken we dan de invulling van de dienst. Indien er meerdere dopelingen zijn, is dit gesprek met de andere doopouders samen.

Wat te doen bij een huwelijks- of zegenviering?

Wanneer er plannen zijn om te trouwen en het huwelijk ook in de kerk te laten inzegenen, wordt het aanstaand bruidspaar verzocht hierover ruim van tevoren met een van de predikanten contact op te nemen. Er volgt dan z.s.m. mogelijk een oriënterend of kennismakingsgesprek. De inhoud van de dienst wordt op een later moment met het bruidspaar invulling gegeven.
Onze gemeente biedt ook ruimte om andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw te zegenen. Ook hier geldt dezelfde gang van zaken als boven geschetst.
Voor het reserveren van de Andrieskerk moet z.s.m. contact worden opgenomen met mevr. MW. Van de Weerd-Putman, Tabakslaan 7, 3958 DA Amerongen. Tel. 0343-451858

Wat te doen bij overlijden?

Wanneer u graag kerkelijke betrokkenheid wil bij een uitvaart, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de predikant.
Met hem of haar kunnen dan afspraken voor datum en tijdstip van begrafenis of crematie gemaakt worden. Er zal, om de uitvaart voor te bereiden, een gesprek nodig zijn.
Om te beschikken over de goede gegevens verzoeken zij ook een kaart toe te willen sturen. Ook wanneer u de predikant van onze gemeente niet wenst in te schakelen, stellen wij het op prijs bericht van overlijden te ontvangen. U zal gevraagd worden of we de overledene in de kerk mogen gedenken. Dit gebeurt op een zondag kort na het overlijden en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag voorafgaand aan de eerste advent). Op laatstgenoemde zondag worden de namen van alle overledenen van het voorafgaand (kerkelijk) jaar genoemd.

Wat te doen wanneer u pastoraal bezoek wenst te ontvangen?

Pastoraat vindt plaats op ons eigen initiatief maar daarmee bereiken we maar een klein deel van de gemeente. Daarom nodigen wij u van harte uit om zelf om bezoek te vragen (voor uzelf, of voor een ander). Als u om wat voor reden graag bezoek ontvangt, blijf dan niet wachten tot er een keer iemand komt, maar neem daarin vooral ook zelf initiatief! U kunt dit doorgeven aan de contactmedewerker die wel eens bij u langskomt, of anders rechtstreeks contact opnemen met de ouderling of predikant die bij uw sectie hoort. Namen en adressen vindt u bij de sectie indeling (zie kaart). Wij treden graag met u in contact.

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan