Taakgroep Pastoraat

OPDAT NIEMAND ONGEZIEN BLIJVE

Als pastoraal team hebben we ons ten doel gesteld dat er aandacht is voor een ieder die daar prijs op stelt. Pastoraat, omzien naar elkaar in opdracht van Jezus (die zichzelf de Goede Herder noemt), is de kerntaak van de christelijke gemeente.
We vertalen dat naar het leven van elke dag als oprechte aandacht voor elkaar, troost en hulp waar dat nodig is.
Wij willen elkaar binnen de gemeente kennen en met elkaar meeleven; zo vormen we samen ‘het lichaam van Christus’.
Ieder gemeentelid kan daaraan bijdragen door om te zien naar een ander.
Daarnaast is er ook een aantal mensen met een bijzondere opdracht of ambt van waaruit ze dat meeleven doen. Dat wordt georganiseerd door de Taakgroep Pastoraat.

Organisatie van het pastoraat

De Taakgroep Pastoraat is verantwoordelijk voor de organisatie van het pastoraat in de gemeente.
In de taakgroep zitten de ouderlingen, coördinatoren van de secties en de contactbezoekers, één van de diakenen en de beide predikanten.
Pastoraal is de wijkgemeente ingedeeld in twee predikantswijken. De ene wijk bestaat uit twee secties, de andere uit één (zie kaart)

Pastorale verdeling in secties

Elst en Veenendaal horen bij sectie 3.
Andere adressen in omliggende dorpen horen bij sectie 1.

Sectie 1:
Predikant: ds. Bert de Ruiter, Nederstraat 13, Amerongen, 0343453081, predikantderuiter@pwamerongen.nl
Sectiecoördinator: Tom Fijan, 034345796, tom.fijan@planet.nl, tevens lid van de kerkenraad.

Sectie 2:
Predikant: ds. Bert de Ruiter, gegevens zie sectie 1
Sectiecoördinator: Hester Klein, 0612384410, hstrklein@gmail.com.

Sectie 3:
Predikant: ds. Mendie Hofma, Pr. Bernhardstraat 14, Bunnik, 0306564064 of 0681203227, in principe op maandag en donderdag aanwezig
Sectiecoördinator: Ron, 0617479198, ron@pijl.org, en Margreet Pijl, 0644361400, margreet@pijl.org. Coördinator Elst: Jan van der Heiden, 0318471853, janvdh1202@gmail.com

Contactpersoon contactbezoekers: Elly van Donselaar, 0343-452 191

Elke sectie heeft of krijgt een sectieteam, bestaande uit een ouderling of een coördinator een diaken, pastorale bezoekers en contactbezoekers.
Een aparte plek nemen de verzorgingshuizen in: Elim, Koenestraat 128 en De Ridderhof, De Postmeester 93. Ook daar worden gemeenteleden bezocht, en zijn er zang-bijeenkomsten en diensten. De coördinator hiervan is Jan van der Heiden.

Aanvullend Pastoraat 

In de Protestantse Wijkgemeente Amerongen bestaat sinds een aantal jaren het aanvullend pastoraat. Het aanvullend pastoraat ondersteunt het pastorale werk dat door predikanten en sectieteams wordt gedaan. Dit wordt dus niet overgenomen maar aangevuld wanneer er – tijdelijk – behoefte is aan intensievere of specifieke begeleiding.            

Een team van gemeenteleden is beschikbaar voor extra pastorale zorg en aandacht wanneer er sprake is van moeilijke omstandigheden. Hierbij valt te denken aan: 

 • Omgaan met verlies en verdriet 
 • Stress gerelateerde klachten (ook door b.v. materiële problemen als schulden, huisvesting, werkloosheid, …) 
 • Verslavingsproblematiek 
 • Relatie- of gezinsproblemen 
 • Zingevingsvragen 
 • Eenzaamheid, somberheid 

Het aanvullend pastoraat valt onder de verantwoordelijkheid van de taakgroep pastoraat.
Gemeenteleden die werkzaam zijn binnen het aanvullend pastoraat zijn vanwege gaven, ervaring en deskundigheid door de taakgroep pastoraat benaderd en hebben binnen de vergadering de belofte van geheimhouding afgelegd. Op dit moment zijn Thonny Oosterlee en Wil Vos inzetbaar.

De coördinatie van het aanvullend pastoraat verloopt altijd via de predikant(en).
Dit betekent ook dat bij behoefte aan overleg of ruggenspraak alleen de predikant zal worden geraadpleegd. Dit alles om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de pastorant te waarborgen. 

Het aanvullend pastoraat is niet bedoeld om professionele hulpverlening te vervangen.
Het is mogelijk dat men het advies krijgt om andere b.v. therapeutische hulp in te schakelen. Ook dan staat men niet alleen en kan aanvullend pastoraat geboden worden naast de professionele hulpverlening.  

In de verschillende vormen van pastoraat willen we met de ander een eindje meelopen op de levens- en geloofsweg, waarbij we ons met elkaar ook naar God toekeren. Wij nodigen u van harte uit om zelf contact met ons op te nemen, wanneer u bezoek op prijs stelt!

Wat te doen bij geboorte en de wens tot dopen
Is er bij jullie een kindje geboren? Van harte gefeliciteerd. Stuur in dat geval een kaartje naar het kerkelijk bureau en naar één van beide predikanten. De predikant komt dan bij jullie langs voor een kraambezoek. Tijdens dit bezoek komt ook de vraag aan de orde: wil je je kind laten dopen? Als dat zo is, zoeken we een geschikte datum daarvoor (altijd op zondagmorgen, in de kerkdienst). Voorafgaand aan die doopzondag vindt een doopgesprek plaats waarin we praten over de betekenis van de doop: de betekenis ervan in de kerkelijke traditie, maar ook de betekenis die het voor de ouders persoonlijk heeft. Ook bespreken we dan de invulling van de dienst. Indien er meerdere dopelingen zijn, is dit gesprek met de andere doopouders samen.

Wat te doen bij een huwelijks- of zegenviering
Wanneer er plannen zijn om te trouwen en het huwelijk ook in de kerk te laten inzegenen, wordt het aanstaand bruidspaar verzocht hierover ruim van tevoren met een van de predikanten contact op te nemen. Er volgt dan z.s.m. mogelijk een oriënterend of kennismakingsgesprek. De inhoud van de dienst wordt op een later moment met het bruidspaar invulling gegeven.
Onze gemeente biedt ook ruimte om andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw te zegenen. Ook hier geldt dezelfde gang van zaken als boven geschetst.
Voor het reserveren van de Andrieskerk moet z.s.m. contact pgenomen met mevr. MW. Van de Weerd-Putman, Tabakslaan 7, 3958 DA Amerongen. Tel. 0343-451858

Wat te doen bij overlijden
Wanneer u graag kerkelijke betrokkenheid wil bij een uitvaart, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de predikant.
Met hem of haar kunnen dan afspraken voor datum en tijdstip van begrafenis of crematie gemaakt worden. Er zal, om de uitvaart voor te bereiden, een gesprek nodig zijn.
Om te beschikken over de goede gegevens verzoeken zij ook een kaart toe te willen sturen. Ook wanneer u de predikant van onze gemeente niet wenst in te schakelen, stellen wij het op prijs bericht van overlijden te ontvangen. U zal gevraagd worden of we de overledene in de kerk mogen gedenken. Dit gebeurt op een zondag kort na het overlijden en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag voorafgaand aan de eerste advent). Op laatstgenoemde zondag worden de namen van alle overledenen van het voorafgaand (kerkelijk) jaar genoemd.

Wat te doen wanneer u pastoraal bezoek wenst te ontvangen
Pastoraat vindt plaats op ons eigen initiatief maar daarmee bereiken we maar een klein deel van de gemeente. Daarom nodigen wij u van harte uit om zelf om bezoek te vragen (voor uzelf, of voor een ander). Als u om wat voor reden graag bezoek ontvangt, blijf dan niet wachten tot er een keer iemand komt, maar neem daarin vooral ook zelf initiatief! U kunt dit doorgeven aan de contactmedewerker die wel eens bij u langskomt, of anders rechtstreeks contact opnemen met de ouderling of predikant die bij uw sectie hoort. Namen en adressen vindt u bij de sectie indeling (zie kaart). Wij treden graag met u in contact.

Eenzaamheid

Donderdag 14 maart 2019 organiseerde de tg pastoraat een avond voor contact- en pastoraal bezoekers en belangstellenden. Lydia Roosendaal maakte ons de eerste helft van de avond bewust van wat eenzaamheid in kan houden; de tweede helft was voor de vraag hoe we in de praktijk eenzaamheid kunnen onderkennen en  wat we er mee kunnen doen.

Een veel gebruikte definitie van eenzaamheid luidt:

Minder betekenisvolle sociale contacten hebben dan je graag zou willen. Dat betekent dat eenzaamheid niet objectief waar te nemen is. Het is een gevoel van mensen. Wanneer ik verwacht dat mijn kinderen elke week een keer iets van zich laten horen en ze doen dat niet, dan kan ik me buitengesloten en eenzaam voelen. Iemand die deze verwachtingen niet heeft, zal hier dan ook geen eenzaamheid ervaren.

Er zijn verschillende vormen van contact tussen mensen.                             

 •  Erbij horen: het is een behoefte van iedere mens om met andere mensen gezellige dingen te doen, aan anderen de kleine dingen van de dag te vertellen, deel te nemen aan een club- of groepsactiviteit.
 • Intimiteit: mensen hebben iemand nodig met wie ze over onderwerpen kunnen praten die hen bezig houden. Of iemand die hen aanhaalt met bv een arm om de schouder.
 • Kunnen zorgen voor: veel mensen vinden het fijn als anderen hen nodig hebben of dat ze zelf voor een ander kunnen zorgen.
 • Bevestiging: merken dat iemand belangstelling voor je heeft, laat zien dat je de moeite waard bent, is goed voor de mens.
 • Assistentie: iemand nodig hebben voor bv klusjes of boodschappen.

Niet alle vormen van contact zal iemand tegelijk missen. Maar wanneer er te weinig contact met mensen is op een bepaald gebied, kan dat iemand uit balans brengen. Wanneer je niet meer in staat bent in groepsverband aan activiteiten mee te doen, denk bv aan doofheid,      dan kun je je buitengesloten voelen en je terug gaan trekken. Dan krijg je minder contacten en kan een gevoel van eenzaamheid ontstaan.

Volgende keer gaan we in op manieren hoe je kunt overleven in eenzaamheid.                                                                                                 

1. Erbij horen

 Veel mensen willen graag gezellige dingen doen samen met andere mensen (bijvoorbeeld wandelen, eten, fietsen, winkelen, kaarten).

 Veel mensen hebben iemand nodig aan wie zij de kleine dingen van de dag kunnen vertellen, zodat zij wat aanspraak hebben.

 Veel mensen hebben er behoefte aan om deel te nemen aan een club- of groepsactiviteit.

Het is voor mensen ook belangrijk dat ze bij de kerk horen. Mensen die niet meer in staat zijn de kerkdienst te bezoeken kunnen de zondagsbrief of de orde van dienst krijgen, aangesloten zijn bij de kerktelefoon. Zo horen ze erbij.
 

2. Intimiteit

 Veel mensen hebben iemand nodig met wie zij kunnen praten over onderwerpen die hen persoonlijk bezig houden.

 Veel mensen hebben graag dat iemand hen eens aanhaalt. Niet alleen zoals dat in een partnerrelatie gebeurt, maar ook door anderen om wie zij veel geven (bijvoorbeeld een aai over de bol geven, een arm om een schouder slaan).

 Veel mensen hebben graag contact met mensen bij wie ze zich geborgen voelen, bij wie ze zich thuis en veilig voelen.

Eenzaamheid gaat vaak gepaard met nutteloosheid, zinloosheid. Als het leven weer zin krijgt zijn mensen minder eenzaam. Praten over het leven (levensboek) en/of over geloven/zingeving kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de relatie (i.t.t. bloemetje afgeven)

Realiseer je dat mensen het moeilijk vinden om met hun kinderen te praten over hun eenzaamheid, hun zorgen of hun angsten. Jij als buitenstaander kan dan iemand zijn waar ze hun verhaal aan kwijt kunnen. Zo doe je heel veel voor hen.

3. Kunnen zorgen voor

 Veel mensen vinden het fijn als anderen hen nodig hebben of om voor anderen te kunnen zorgen.

Als je bij iemand op bezoek komt die heel moeilijk loopt en die aanbiedt om voor jou koffie te zetten, dan kan je reactie zijn: ”Nou dat hoeft niet hoor. Doet u voor mij maar geen moeite.” Zo ontneem je iemand de kans om voor jou te zorgen, om jou iets te geven. Veel mensen die eenzaam zijn, voelen zich afhankelijk van anderen; ze ontvangen alleen maar. Het is goed om ook te kunnen geven. Dus laat hij of zij maar lekker een kopje thee of koffie voor je maken.

NB. Bij de vijf vormen van contact waar ieder behoefte aan heeft, is dit de enige waarbij iemand (actief) kan geven!

4. Bevestiging van de persoon

 Veel mensen hebben graag dat anderen werkelijk belangstelling voor hen tonen en laten merken dat zij de moeite waard zijn, jezelf mogen zijn, je gezien en gehoord weten.

Dit kun je doen door te luisteren naar de verhalen die mensen vertellen. Als mensen nog naar de kerk komen, is het zo belangrijk dat ze gegroet worden; dan worden ze gezien en zijn ze iemand.

5. Assistentie

 Veel mensen hebben iemand nodig die ze altijd kunnen bellen.

 Veel mensen hebben wel eens hulp nodig (bijvoorbeeld voor een boodschap of een klusje, als zij ziek zijn of bij het invullen van formulieren).

Als mensen aangeven dat ze omhoog zitten met klusjes, hoef jij dat niet te doen. Er zijn vast andere mensen in de gemeente die dat kunnen en er is een klussendienst van de kerk.

De diaconie kan daar verder in helpen.

Hoe ontstaat eenzaamheid?

Vorige keer schreven we over het omgaan met je eigen eenzaamheid. Nu willen we het hebben over de factoren die er toe kunnen bijdragen dat er een gevoel van eenzaamheid ontstaat. Onderstaand vindt u een opsomming van oorzaken, maar er zijn er waarschijnlijk nog wel meer te bedenken.

 • Ingrijpende gebeurtenissen in je leven, bv een verhuizing, verlies van werk, verlies van een geliefde, kinderen die uit huis gaan, een scheiding.  Je moet dan als het ware je leven opnieuw uitvinden. Dat vraagt veel van een mens. Er kan verlies van contacten zijn, met als gevolg dat je er alleen voor staat.
 • Mantelzorg kan veel tijd en energie kosten, zodat je weinig gelegenheid meer hebt om andere dingen te ondernemen. Dit overkomt oudere en jongere mensen. Ook veel kinderen en tieners verlenen mantelzorg!
 • Factoren die in jezelf liggen, zoals het moeilijk kunnen aangaan van sociale contacten, verlegenheid, weinig risico’s durven nemen, een negatief zelfbeeld. Dit zijn belemmeringen waarmee je moet leren omgaan en soms lukt dat niet zonder hulp van anderen.
 • Je kunt je anders voelen dan anderen in jouw omgeving. Dan kan het moeilijk zijn om mensen te vinden die jouw interesses delen.
 • Fysiek kunnen er belemmeringen ontstaan, waardoor je wereld kleiner wordt. Je bent niet meer mobiel en meer afhankelijk van anderen. Het gevoel dat je niet meer meetelt,  is snel ontstaan.
 • De ontwikkelingen in onze wereld gaan erg snel. Je kunt moeite hebben met computergebruik, smartphones, de pasjescultuur, en andere (communicatie) apparaten.
 • Er is zoveel nieuws uit alle delen van de wereld, dat je het gevoel krijgt niet meer mee te kunnen in het hele gebeuren. Je staat aan de zijlijn en gaat het nieuws vermijden. Je wereld beperkt zich tot wat je nog wel kunt overzien.

Eenzaamheid kan zich over een kortere of langere tijd doen gelden. Vaak komen er medische klachten bij, die met medicatie opgelost (kunnen) worden maar die de oorzaak niet wegnemen. Het kan leiden tot neerslachtigheid. Weinig bewegen, teveel drinken of roken kunnen bijkomende gevolgen zijn.

De laatste tijd zijn er veel tv- en radioprogramma’s over eenzaamheid. Zo was er bij de Nieuws BV op radio 1 een item op tweede pinksterdag met de titel ‘Is eenzaamheid een probleem dat opgelost kan worden?’ Drie tieners kwamen aan het woord en duidelijk was, dat soms alleen het verstrijken van de tijd kan helpen.  Maar erover praten met iemand die je vertrouwt, is ook altijd goed. Wacht daar niet mee, want hoe langer u wacht, hoe moeilijker het kan worden om de stap naar buiten, naar iemand anders toe te zetten. Wij willen u graag als Taakgroep Pastoraat  uitnodigen om het ons te laten weten wanneer u zich eenzaam voelt en daarover zou willen praten. Eenzaamheid laat zich niet zomaar oplossen, maar samen komen we misschien verder dan alleen.