0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Kerkrentmeesters

Doelstelling en kerntaken:

 • Beheren van de financiën
 • Meerjarenbegroting en jaarrekening
 • Geldwerving
 • Beheer roerende en onroerende zaken
 • Personeelsbeleid
 • Archiefbeheer
 • Coördinatie kerkblad

Het gaat bij goed rentmeesterschap niet alleen om het evenwicht van uitgaven en inkomsten vanuit de traditie, maar ook om het zoeken naar wegen om potentieel te ontwikkelen waar zich dat voordoet ( goede plannen ) .

Omgekeerd gaat het om investeren in Koninkrijks-werk met de ontvangen  geldmiddelen, om ermee te arbeiden en te ondernemen in plaats van ze maar “in een doek te verbergen en te bewaren”.

Kerkbeheer is gezond, wanneer op middellange termijn:

 1. pastoraat en diaconaat gedaan en/of gefinancierd worden door die gemeenschap zelf( dus met vrijwilligers en “levend geld”);
 2. idem voor eredienstactiviteiten en toerustingswerk;
 3. idem voor het faciliteren van de nodige accommodatie;
 4. er een eigen vermogen( als continuïteitsreserve ) in stand wordt gehouden voor tenminste 1,5 jaar;
 5. er voor al de bovenstaande dingen voldoende middelen ( mensen en geld ) kunnen worden aangewend voor de realisatie ervan ( dat kan ook met externe geldwerving en subsidies etc.) .

Voor contact over één van deze onderwerpen: kerkrentmeesters@pwamerongen.nl

Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit:

Sonja Rinsma
Pieter Oostlander
Hans Weijman
Sander Bouman
Conny Roomer
Anton Bronsvoort
Jan Willem van Dommelen 

Contact: kerkrentmeesters@pwamerongen.nl

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan