0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

ANBI Algemene Kerkenraad

Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg
Telefoonnummer (facultatief): 0343 452691
RSIN/Fiscaal nummer: 825364851
Website adres: pwamerongen.nl
E-mail: kbamerongen@gmail.com
Adres: Nederstraat 13
Postcode: 3958 CS
Plaats: Amerongen
Postadres: Nederstraat 13

Bestuur

De Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg bestaat uit twee wijkgemeenten: de Protestantse Wijkgemeente Amerongen en de Hervormde Wijkgemeente Overberg. De Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk Amerongen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg ligt bij de Algemene Kerkenraad en bestaat uit 10 leden; te weten 2 predikanten, 3 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters. Dit bestuur wordt jaarlijks gekozen en benoemd uit de beide wijkkerkeraden, die beide elk 5 leden van de Algemene Kerkenrtaad benoemen. Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beide wijkgemeenten hebben een eigen beleidsplan

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst -voorzover aanwezig-, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 

Veilige kerk

De Protestantse Kerk in Nederland wil een veilige kerk zijn; een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Dat betekent een gemeenschap zonder ( seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of dreiging. De leiding van de kerk is zich bewust van het feit dat een veilige kerk vraagt om plaatselijk beleid en uitvoering.

Onderdeel daarvan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

  • Positie: De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en geniet het vertrouwen van zowel kerkleden als kerkenraad. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan.
  • Taken: De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie taken die liggen op het gebied van veiligheid in de kerk. Adviseert de melder over eventuele vervolgstappen en begeleidt zo nodig de melder daarbij. 
    De vertrouwenspersoon kan ook een rol vervullen op het gebied van preventie: het creëren en behouden van een veilige omgeving.
    Voorbeelden hiervan zijn het op de agenda zetten van de kerkenraad of, eventueel met andere betrokken kerkleden hieraan uitvoering geven.

De Algemene Kerkenraad heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld. De komende tijd zullen zij zich gezamenlijk oriënteren en presenteren binnen de kerkelijke gemeenten. Ze zijn te bereiken via het mailadres: vertrouwenspersoon@pwamerongen.nl

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Bekijk hier de samenvatting van de jaarrekening 2021 van Protestantse Gemeente Amerongen – Overberg

Bekijk hier de samenvatting van de jaarrekening 2020 van de Protestantse Gemeente Amerongen Overberg

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan