0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Kerkenraad en moderamen

Alle ambtsdragers uit onze gemeente vormen samen de kerkenraad: de predikanten, de ouderlingen (incl. de ouderlingen-kerkrentmeester) en de diakenen. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Binnen onze kerkenraad heeft elke ambtsdragen zijn/haar eigen specifieke takenpakket en verantwoordelijkheden.

De kerkenraad vergadert 7 keer per jaar. Als je iets wilt inbrengen voor een van deze vergaderingen, dan kun je dat doorgeven aan de scriba.

Moderamen

De kerkorde geeft aan dat de kerkenraad uit zijn midden een moderamen (dagelijks bestuur) kiest dat onder meer tot taak heeft het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, en de uitvoering van besluiten waarvoor geen anderen aangewezen zijn.

Het moderamen vergadert 10 keer per jaar.

Meer info over de taken van de kerkenraad (protestantsekerk.nl)

De kerkenraad bestaat uit:

Ds. Bert de Ruiter (predikant)
Ds. Mendie Hofma (predikant)
Karin Sommer (scriba – scriba@pwamerongen.nl)
Alexandra Lourens (ouderling – voorzitter)
Tom Fijan (ouderling)
Jaap Gijsbertsen (ouderling)
Gert van Reenen (ouderling)
Wim Klein (ouderling)
Sonja Rinsma (ouderling / kerkrentmeester)
Pieter Oostlander (ouderling / kerkrentmeester)
Jannie Ravenhorst (diaken)
Germt Medema (diaken)
Jeannet Drost (diaken)
Toos de Boer (diaken)
Martien Nieuwhoff (diaken)

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan