Gezocht: nieuwe scriba van de classis Utrecht

De Classicale Vergadering Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland is dringend op zoek naar een nieuwe scriba. Na een ambtstermijn van bijna 5 jaar legt de huidige scriba zijn functie neer.

Middels een brief roept de classis geïnteresseerden op zich te melden:

In onze classis wordt het moderamen van de classis gevormd door de voorzitter, scriba en
classispredikant. Samen hebben zij tot taak het voorbereiden en samenroepen van de
classicale vergadering en het breed moderamen, het opmaken van verslagen, het uitvoeren
van besluiten, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard. De scriba vervult
in dit alles een centrale rol.

Tot de taken van de scriba behoort:

 1. Het voorbereiden van de maandelijkse vergaderingen van het breed moderamen;
 2. Het maken van de notulen van de vergaderingen;
 3. De schriftelijke afwerking van de besluiten;
 4. Het verzenden van de maandelijkse nieuwsbrieven;
 5. Het bijhouden van de (digitale) post;
 6. Ondersteuning van gemeenten bij allerlei kerkordelijke processen, zoals het
  beroepingsproces;
 7. Secretariële ondersteuning van de classispredikant;
 8. Meedenken over het beleid van de classis, het voorbereiden van de classicale
  vergadering (driemaal per jaar);

Het scribaat is een omvangrijke klus dat onze huidige scriba ca. 15 uur per week kost.
Daartegenover staat het meewerken in een enthousiast team. Ook is er een
onkostenvergoeding beschikbaar.

Indien u belangstelling heeft, reageer dan vóór vrijdag 28 april a.s. Graag uw CV v.w.b. uw
kerkelijke ervaring meesturen en delen in welke gemeente u meeleeft. We hopen dan in een
gesprek nader met elkaar kennis te maken en in detail wat verder op de inhoud van de
functie in te gaan.

Heeft u hart voor de kerk? Bent u bereid zich de kerkorde eigen te maken? Lijkt het u wat om
bovenplaatselijk bezig te zijn? Kunt u goed met een computer overweg? Draait u er de hand
niet voor om een ZOOM-vergadering te hosten? Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met de huidige scriba, Willem Seine
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
of met de voorzitster ds. A. Rijken – Hoevens;
rijkenhoevens@gmail.com


Wilt u een ander wijzen op deze vacature dan kunt u de vacature hier downloaden.